Beschut wonen Noord-Limburg

Beschut Wonen

Huishoudelijk Reglement Bewoners

Overpelt, 2016
Onze ref.: HHBW0000.2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS.

1. Afspraken met betrekking tot de begeleiding.

a. Algemene regel.

De begeleid(st)er is overdag telefonisch bereikbaar op het nummer (O11) 63 24 00 van Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 te 3900 Overpelt.

Indien niemand op dit telefoonnummer bereikbaar is, kan een boodschap ingesproken worden op het antwoordapparaat waarna terug contact zal opgenomen worden met diegene die de boodschap heeft ingesproken.

Voor een dringende oproep kan U terecht op het G.S.M.-nummer van Beschut Wonen (zie hieronder)

b. 'Week-end'-regeling en dringende oproepen.

Doet het geval zich voor dat U buiten deze vastgestelde (en bovenvernoemde) momenten een (dringende) oproep wenst te richten aan de begeleid(st)er, dan kunt U altijd terecht op het G.S.M.-noodnummer van beschut wonen 0478/229390.

Indien door overmacht ook dit nummer niet bereikbaar is, kan U steeds contact opnemen met het ziekenhuis van Overpelt op het nummer 011/82.62.32.. Dat is het nummer van het ziekenhuis Maria Ziekenhuis Noord-Limburg te Overpelt - Maesensveld 1 (vragen naar A-dienst). De receptie van het ziekenhuis staat garant voor een permanentie van 24 u op 24u.

Een kopie van bovenvermelde telefoonnummers en afspraken dient goed zichtbaar aangebracht te worden in de onmiddellijke nabijheid van het telefoontoestel.

2. Afspraken in verband met de medicatie.

a. Distributie en het bekomen van medicatie.

De medicatie kan slechts verstrekt worden door de apotheker mits het voorleggen van een doktersvoorschrift. De tussenpersoon is hierbij de begeleid(st)er. Er wordt een wekelijks overlegmoment ingebouwd waarbij de begeleid(st)er met de bewoners een inventaris opmaakt van de nog voorhanden zijnde medicatie.

Dit alles wordt nauwgezet geregistreerd en op basis daarvan stelt de begeleid(st)er een lijst op met de nieuw aan te vragen medicatie (voorschriften).

Deze lijst wordt dan overgemaakt aan de verantwoordelijke geneesheer-psychiater, DIE NA CONSULTATIE VAN DE PATIENT DEZE AL DAN NIET BEVESTIGT. Via de begeleid(st)er bekomen de bewoners dan de nieuwe voorschriften.

De begeleid(st)er houdt de supervisie op een juiste aanschaf en efficiënt en verantwoord gebruik van de medicatie. Indien nodig kan de begeleid(st)er -dit in samenspraak met de betrokken geneesheer- de beslissing nemen om supplementaire controle- en veilig-heidsmechanismen te voorzien. Dit teneinde alle misbruik op dit terrein tegen te gaan.

b. Opslag.

De voorgeschreven medicatie is strikt persoonlijk. Bij het vaststellen van onregelmatigheden of inbreuk van bewoners op dit artikel, kan de begeleid(st)er de gepaste maatregelen nemen teneinde een goede gang van zaken te bewerkstelligen. Ook hier gebeurt dit in samenspraak met de betrokken geneesheer-psychiater.
Om de risico's van misbruik hierbij enigszins te beperken, bergt men de persoonlijke medicatie steeds op een veilige plaats op, bij voorkeur de eigen kamer.

De bewoners dienen er ook zorgvuldig over te waken de medicatie nooit achteloos te laten rondslingeren.

c. Consultaties.

Op geregelde tijdstippen wordt er een afspraak met de geneesheer-psychiater voorzien. De begeleid(st)er zorgt voor een adequate regeling ter zake.

Is het zo dat de medicatie (of hoeveelheden) gewijzigd worden naar aanleiding van een consultatie, dan brengt de verantwoordelijke geneesheer-psychiater de begeleid(st)er hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.

Bij het ziek-zijn (verkoudheid, griep, koorts) wordt -naast de huisdokter- ook de begeleid(st)er hiervan op de hoogte gebracht.

3. Afspraken in verband met het financieel beheer.

De supervisie op het financieel beheer per woning en per bewoner wordt waargenomen door de begeleid(st)er. Heeft men vragen, wensen of zijn bepaalde zaken niet helemaal duidelijk, dan kunnen de bewoners steeds bij hem/haar terecht. De begeleid(st)er maakt hierbij gebruik van een individuele (eventueel ook per woning) inkomsten- en uitgavenstaat.

Voor het uitvoeren van de lopende verrichtingen, beschikt elke bewoner over een individuele zichtrekening. Mits de tegenhandtekening van de begeleid(st)er kan hier steeds gebruik van gemaakt worden.

4. Verrekeningen.

a. Gemeenschappelijke kosten.

Voor de gemeenschappelijke kosten zoals daar zijn: verwarming, water, elektriciteit, telefoon, ... wordt (per woning) een verrekeningssysteem gehanteerd waarbij elke bewoner zijn aandeel betaalt. (Totaal van deze kosten gedeeld door het aantal bewoners.) Dit gebeurt in samenspraak met de bewoners. De eindverantwoordelijkheid berust bij de bege-leid(st)er. Indien wenselijk of nodig kan dit gepaard gaan met een aangepast individueel of groepsbudgetteringsprogramma.

Tijdens de opzegperiode van huur door de huurde, zijnde 3 maanden, blijft de bewoner verantwoordelijk voor het betalen van de gemeenschappelijke vaste kosten alsook de gebruiksvergoeding- o.a. gebruik van meubilair, huisraad, aanwezige toestellen. (zie art.11 van de huis-huur-overeenkomst).

Er zullen ook een aantal begeleidingskosten worden aangerekend. Voor een nadere bepaling hiervan verwijzen wij naar de begeleidingsovereenkomst. Deze begeleidingskosten zijn vooraf te bespreken.

b. Solidariteitspremie.

Iedere maand stort de bewoner-bewoonster een "solidariteitspremie" op de rekening van de V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg. Met de opbrengst van deze stortingen zal de V.Z.W. de huisrekeningen ondersteunen welke omwille van strukturele problemen financieel niet zelf kunnen instaan voor het betalen van de rekeningen. De som van deze solidariteitspremie wordt bepaald op 00,00 euro (bedrag januari 2016) per maand en kan aangepast worden.

c. Verzekeringen.

De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg sluit voor elk huis een gezinspolis af ter verzekering van de bewoners apart en de bewoners onderling. Deze jaarlijkse premie welke  niet vaststaand is, dient door de bewoner bij het begin van huisvesting betaald te worden aan de V.Z.W..

5. Afspraken in verband met dagstructurering.

Na overleg tussen enerzijds de bewoners en anderzijds de begeleid(st)er zullen er overeenkomsten gemaakt worden met betrekking tot de dagstructurering. Het zal hierbij ondermeer gaan over de uit te voeren taken (welke, wie, wanneer, verdeling, ...), als ook een zinvolle dagbesteding op maat buitenshuis.

6. Onderhoud.

In onderling overleg met de begeleid(st)er zullen de gepaste afspraken gemaakt worden teneinde een optimaal onderhoud van de woning te kunnen waarborgen. Indien nodig worden diensten aangesproken die - binnen de mogelijkheden en wenselijkheden - hiertoe hun bijdrage kunnen leveren.

7. Meldingen.

Bij het veroorzaken of vaststellen van schade, breuk of niet-functioneren van materiaal dat directe verwantschap vertoont met de eigendom van de woning of de goede gang van zaken in de huishouding, wordt de begeleid(st)er hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht door de bewoner.

De begeleid(st)er gaat na in welke omstandigheden de schade, breuk of panne is (kunnen) ontstaan en neemt de nodige stappen om de schade, breuk, panne, zo vlug mogelijk ongedaan te maken en te komen tot een passende financiële regeling.

8. Belangrijke huisregels.

  • Het uitlenen van de sleutels aan niet-bewoners is slechts toegestaan als de begeleid(st)er hiervoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
  • Het is ten strengste verboden te roken op de slaapkamers. De begeleid(st)er zal met de bewoners ALLE RICHTLIJNEN INZAKE BRANDVOORKOMING EN BEVEILIGING doornemen.
  • Er zullen de nodige afspraken gemaakt worden teneinde de nachtrust van alle bewoners te garanderen.

9. Slotbepaling.

OVEREENKOMSTIG ART. 3 VAN HET K.B. VAN 10 JULI 1990, INZAKE BEPALING VAN DE ERKENNINGSNORMEN VAN INITIATIEVEN VAN BESCHUT WONEN, ZIJN ALLE AFSPRAKEN EN REGELINGEN WAARBIJ DE WETGEVING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOON EN DE GOEDEREN VAN DE BEWONERS NIET WORDEN NAGELEEFD STRIJDIG EN ONBESTAANDE.

Hoe aanmelden?

Neem telefonisch contact op tijdens de kantooruren met Fons Plas, teamcoördinator Beschut Wonen Noord-Limburg of met Veerle Schrijvers coördinator intaketeam, op het nummer 011/63 24 00.